دبیرستان غیردولتی پسرانه شهید مدرس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

برنامه کلاس آنلاین 31 اردیبهشت

نکات مهم استفاده از کلاس آنلاین:

-اگر نیاز به آموزش دارید تا وارد کلاس شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش استفاده از کلاس آنلاین

-کد ملی شما ، نام کاربری و رمز عبور شما برای ورود به سامانه است.

- برای حضور در کلاس بر روی لینک ورود به کلاس کلیک کنید.

کلاس آنلاین روز چهارشنبه 31  اردیبهشت

زمان

پایه

درس/ دبیر

لینک

ساعت 8:30

دهم  انسانی

دینی

ورود به کلاس

دهم کامپیوتر

آقای هلالیان

ورود به کلاس

دهم سه رشته

فارسی

ورود به کلاس

ساعت 9:45

یازدهم ریاضی

دینی

ورود به کلاس

دوازدهم ریاضی تجربی

زبان

ورود به کلاس

یازدهم تجربی

تاریخ

ورود به کلاس

ساعت10:55 

دهم ریاضی و انسانی

زبان

ورود به کلاس

یازدهم کامپیوتر

آقای هلالیان

ورود به کلاس

دوازدهم ریاضی تجربی

دینی

ورود به کلاس

 

 

برنامه کلاس آنلاین 29 اردیبهشت + فیلم

 ساعت ۸:۳۰ صبح:

دهم انسانی درس عربی آقای اصغر زاده

دهم ریاضی وتجربی درس ریاضی آقای وفایی

یازدهم تجربی درس ریاضی آقای عبدالملکی

ساعت ۹:۴۵ صبح:

یازدهم انسانی عربی آقای اصغر زاده

یازدهم ریاضی درس حسابان آقای وفایی

دوازدهم تجربی درس ریاضی آقای عبدالملکی

ساعت ۱۰:۵۵صبح:

دهم ریاضی درس ریاضی آقای وفایی

یازدهم ریاضی درس تاریخ معاصر آقای حیدرآبادی

دوازدهم تجربی درس ریاضی آقای عبدالملکی

برنامه کلاس آنلاین 28 اردیبهشت + فیلم

نکات مهم استفاده از کلاس آنلاین:

-اگر نیاز به آموزش دارید تا وارد کلاس شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش استفاده از کلاس آنلاین

-کد ملی شما ، نام کاربری و رمز عبور شما برای ورود به سامانه است.

- برای حضور در کلاس بر روی لینک ورود به کلاس کلیک کنید.

کلاس آنلاین روز یکشنبه 28  اردیبهشت

زمان

پایه

درس/ دبیر

لینک

ساعت 9:30

دوازدهم انسانی

جغرافیا

-

دهم ریاضی فیزیک

فیزیک

یازدهم کامپیوتر

آقای بیات

ساعت 10:40

یازدهم  انسانی

جغرافیا

دهم کامپیوتر

آقای بیات

-

یازدهم کامپیوتر

آقای هلالیان

 

 

برنامه کلاس آنلاین سه شنبه 23 اردیبهشت

نکات مهم استفاده از کلاس آنلاین:

-اگر نیاز به آموزش دارید تا وارد کلاس شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش استفاده از کلاس آنلاین

-کد ملی شما ، نام کاربری و رمز عبور شما برای ورود به سامانه است.

- برای حضور در کلاس بر روی لینک ورود به کلاس کلیک کنید.

کلاس آنلاین روز سه شنبه 23  اردیبهشت

زمان

پایه

درس/ دبیر

لینک

ساعت 8:30

دهم  ریاضی تجربی

ریاضی

یازدهم تجربی

زیست

یازدهم انسانی

فلسفه

ساعت 9:45

دهم  انسانی

منطق

دهم تجربی

زیست

یازدهم ریاضی

حسابان

ساعت10:55 

دهم ریاضی

ریاضی

دوازدهم انسانی

فلسفه

یازدهم تجربی

زمین / زیست

 

 

برنامه کلاس آنلاین دوشنبه 22 اردیبهشت + فیلم

نکات مهم استفاده از کلاس آنلاین:

-اگر نیاز به آموزش دارید تا وارد کلاس شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش استفاده از کلاس آنلاین

-کد ملی شما ، نام کاربری و رمز عبور شما برای ورود به سامانه است.

- برای حضور در کلاس بر روی لینک ورود به کلاس کلیک کنید.

کلاس آنلاین روز دوشنبه22  اردیبهشت

زمان

پایه

درس/ دبیر

لینک

ساعت 8:30

دهم  انسانی

دینی

دهم کامپیوتر

آقای هلالیان

1

دوازدهم تجربی

ریاضی

ساعت 9:45

دهم  ریاضی و انسانی

زبان

یازدهم تجربی

ریاضی

یازدهم کامپیوتر

آقای هلالیان

1

دوازدهم ریاضی تجربی

دینی

ساعت10:55 

یازدهم ریاضی

دینی

دوازدهم ریاضی تجربی انسانی

زبان

دوازدهم کامپیوتر

آقای هلالیان

1

 

 

برنامه کلاس آنلاین یکشنبه 21 اردیبهشت + فیلم

نکات مهم استفاده از کلاس آنلاین:

-اگر نیاز به آموزش دارید تا وارد کلاس شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش استفاده از کلاس آنلاین

-کد ملی شما ، نام کاربری و رمز عبور شما برای ورود به سامانه است.

- برای حضور در کلاس بر روی لینک ورود به کلاس کلیک کنید.

کلاس آنلاین روز یکشنبه 21 اردیبهشت

زمان

پایه

درس/ دبیر

لینک

ساعت 8:30

دهم  تجربی ریاضی

فیزیک

دهم کامپیوتر

آقای بیات

یازدهم انسانی

علوم فنون

یازدهم ریاضی تجربی شیمی

ساعت 9:45

دهم  تجربی 

زبان

دهم انسانی

علوم فنون

یازدهم ریاضی

فیزیک

یازدهم کامپیوتر

آقای بیات

دوازدهم ریاضی تجربی

شیمی

ساعت10:55 

دهم ریاضی تجربی

فیزیک

یازدهم ریاضی تجربی

زبان

دوازدهم کامپیوتر

آقای بیات

-

دوازدهم انسانی

علوم فنون

دوازدهم ریاضی تجربی شیمی

 

 

برنامه کلاس آنلاین شنبه 20 اردیبهشت+فیلم

نکات مهم استفاده از کلاس آنلاین:

-اگر نیاز به آموزش دارید تا وارد کلاس شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش استفاده از کلاس آنلاین

-کد ملی شما ، نام کاربری و رمز عبور شما برای ورود به سامانه است.

- برای حضور در کلاس بر روی لینک ورود به کلاس کلیک کنید.

کلاس آنلاین روز شنبه 20 اردیبهشت

زمان

پایه

درس/ دبیر

لینک

ساعت 8:30

دهم  تجربی

دینی

یازدهم کامپیوتر

آقای هلالیان

2  1

ساعت 9:45

دهم ریاضی تجربی 

ریاضی

دهم کامپیوتر

آقای هلالیان

2  1

دوازدهم تجربی

ریاضی

دوازدهم کامپیوتر

اخلاق حرفه ای

-

ساعت10:55 

یازدهم تجربی

ریاضی

یازدهم ریاضی

حسابان

دوازدهم کامپیوتر

آقای هلالیان

 

 

برنامه کلاس آنلاین 17 اردیبهشت + فیلم

نکات مهم استفاده از کلاس آنلاین:

-اگر نیاز به آموزش دارید تا وارد کلاس شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش استفاده از کلاس آنلاین

-کد ملی شما ، نام کاربری و رمز عبور شما برای ورود به سامانه است.

- برای حضور در کلاس بر روی لینک ورود به کلاس کلیک کنید.

کلاس آنلاین روز چهارشنبه 17 اردیبهشت

زمان

پایه

درس/ دبیر

لینک

ساعت 8:30

دهم ریاضی تجربی

ریاضی

دهم انسانی

فارسی

یازدهم ریاضی تجربی

تاریخ

ساعت 9:45

دهم ریاضی تجربی انسانی

نگارش

دهم کامپیوتر

آقای هلالیان

   2   1

یازدهم ریاضی

حسابان

یازدهم انسانی

انسان و محیط

ساعت10:55 

یازدهم ریاضی تجربی

فارسی

یازدهم کامپیوتر

آقای هلالیان

دوازدهم ریاضی

حسابان

دوازدهم کامپیوتر

مدیریت

-

 

 

برنامه کلاس آنلاین 16 اردیبهشت + فیلم

نکات مهم استفاده از کلاس آنلاین:

-اگر نیاز به آموزش دارید تا وارد کلاس شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش استفاده از کلاس آنلاین

-کد ملی شما ، نام کاربری و رمز عبور شما برای ورود به سامانه است.

- برای حضور در کلاس بر روی لینک ورود به کلاس کلیک کنید.

کلاس آنلاین روز سه شنبه 16 اردیبهشت

زمان

پایه

درس

لینک

ساعت 9:30

دهم ریاضی تجربی

شیمی

دهم انسانی

ریاضی

یازدهم ریاضی تجربی

شیمی

یازدهم کامپیوتر

زبان

ساعت 10:45

دهم تجربی

زبان

یازدهم تجربی

زیست

یازدهم ریاضی

آمار و احتمال

دوازدهم ریاضی تجربی

شیمی

ساعت12

دهم  انسانی

دینی

دهم کامپیوتر

زبان

یازدهم ریاضی تجربی

زیست

دوازدهم ریاضی

گسسته

 

 

برنامه کلاس آنلاین یکشنبه 14 اردیبهشت + فیلم

نکات مهم استفاده از کلاس آنلاین:

-اگر نیاز به آموزش دارید تا وارد کلاس شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش استفاده از کلاس آنلاین

-کد ملی شما ، نام کاربری و رمز عبور شما برای ورود به سامانه است.

- برای حضور در کلاس بر روی لینک ورود به کلاس کلیک کنید.

کلاس آنلاین روز یکشنبه 14 اردیبهشت

زمان

پایه

درس/دبیر

لینک

ساعت 9:30

دهم کامپیوتر

آقای بیات

-

یازدهم کامپیوتر

آقای هلالیان

دوازدهم تجربی

زیست

ساعت 10:45

دهم کامپیوتر

آقای هلالیان

-

دوازدهم کامپیوتر

آقای بیات

-

دوازدهم تجربی

زیست

ساعت 12

یازدهم کامپیوتر

آقای بیات

-

دوازدهم کامپیوتر

آقای هلالیان

ساعت 14

دهم تجربی

زبان

ساعت 15:15

یازدهم کامپیوتر

زبان

ساعت 16:30

یازدهم ریاضی تجربی

زبان