دبیرستان غیردولتی پسرانه شهید مدرس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

برنامه مطالعاتی

برنامه هفتگی کلاس های آنلاین و حضوری پایه دهم-2

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

شنبه

 08:00

ریاضی

 

تاریخ

نقشه کشی

9:30

ریاضی

زیست شناسی

نقشه کشی

 11:00

دینی

ریاضی

اقتصاد

 

 12:30

 

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

یکشنبه

08:00

عربی

ریاضی

آمادگی دفاعی

ریاضی

09:30

فیزیک

آمادگی دفاعی

عربی

توسعه و برنامه سازی

11:00

آمادگی دفاعی

عربی

ریاضی

جغرافیا

12:30

 

 

 

توسعه و برنامه سازی

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

دو شنبه

08:00

شیمی

فیزیک

ریاضی

الزامات محیط کار

09:30

زبان خارجه

دینی

دانش فنی

11:00

شیمی

فیزیک

آموزش همکلاسی

دانش فنی

12:30

 -

-

-

فیزیک

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

سه شنبه

08:00

جغرافیا

زیست شناسی

زبان خارجه 

فارسی

09:30

 آموزش همکلاسی

جغرافیا

زبان خارجه

تولید و برنامه سازی

11:00

فیزیک

دینی

جغرافیا

تولید و برنامه سازی

12:30

 

 

 

 

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

چهارشنبه

08:00

ریاضی

شیمی

علوم و فنون

نصب و راه اندازی

09:30

فارسی

فارسی

دینی

نصب و راه اندازی

11:00

نگارش

نگارش

منطق

دینی

12:30

-

-

-

-

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

پنج شنبه

08:00

هندسه زبان فارسی آموزش همکلاسی

09:30

زبان نگارش نصب و راه اندازی

11:00

آموزش همکلاسی جامعه شناسی نصب و راه اندازی

12:30

زبان