دبیرستان غیردولتی پسرانه شهید مدرس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

برنامه مطالعاتی

برنامه هفتگی کلاس های آنلاین و حضوری پایه یازدهم-2

روز

ساعت شروع کلاس

پایه یازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

شنبه

08:00

زیست شناسی

توسعه و برنامه ریزی

9:30

حسابان


تاریخ

دینی

 11:00

شیمی

ریاضی

توسعه و برنامه ریزی

12:30

روز

ساعت شروع کلاس

پایه یازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

یکشنبه

08:00

فارسی

زیست شناسی

جغرافیا

توسعه و برنامه سازی

09:30

آمار و احتمال

عربی

دینی

 

11:00

فیزیک

فارسی

عربی

توسعه و برنامه سازی

12:30

 

 

 

 

روز

ساعت شروع کلاس

پایه یازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

دو شنبه

08:00

زبان خارجه 

 

زبان خارجه

09:30

حسابان

فیزیک

دینی

تاریخ

11:00

زبان خارجه

دینی

آموزش همکلاسی

عربی

12:30

 -

-

 -

 

روز

ساعت شروع کلاس

پایه یازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

چهارشنبه

08:00

عربی

ریاضی

فلسفه

فارسی

09:30

آموزش همکلاسی

تاریخ معاصر

تاریخ

پیاده سازی سیستم

11:00

تاریخ معاصر

-

روانشناسی

پیاده سازی سیستم

12:30

-

-

-

پیاده سازی سیستم

روز

ساعت شروع کلاس

پایه یازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

پنجشنبه

08:00

شیمی

فارسی

ریاضی

09:30

نگارش

جامعه شناسی

شیمی

11:00

هندسه

شیمی

زبان

آموزش همکلاسی

12:30

ریاضی