دبیرستان غیردولتی پسرانه شهید مدرس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

برنامه مطالعاتی

برنامه هفتگی کلاس های آنلاین و حضوری پایه دوازدهم-2

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دوازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

شنبه

08:00

حسابان

شیمی

نگارش

دینی

9:30

شیمی

علوم و فنون

تجارت الکترونیک

 11:00

 

زیست شناسی

دانش فنی

 12:30

 

دانش فنی

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دوازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

یکشنبه

08:00

فیزیک

فارسی

عربی

سلامت و بهداشت

09:30

فارسی

زیست شناسی

جغرافیا

فارسی

11:00

سلامت و بهداشت

نگارش

سلامت و بهداشت

 

12:30

نگارش

فیزیک

 

 

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دوازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

دو شنبه

08:00

حسابان

عربی

دینی

تجارت الکترونیک

09:30

هندسه تحلیلی

زبان خارجه

 

اخلاق حرفه ای

11:00

زبان خارجه

ریاضی

ریاضی

تجارت الکترونیک

12:30

 

 

زبان خارجه

 

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دوازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

سه شنبه

08:00

شیمی

فیزیک

زبان خارجه

تجارت الکترونیک

09:30

فیزیک

زبان خارجه

دینی

هویت اجتماعی

11:00

زبان خارجه

شیمی

جامعه شناسی

آمادگی دفاعی

12:30

 

 

 

نصب و نگهداری

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دوازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

چهارشنبه

08:00

عربی

تاریخ

مدیریت خانواده

09:30

ریاضی گسسته

دینی

فلسفه

11:00

دینی

ریاضی

نصب و نگهداری سخت

12:30

ریاضی گسسته


نصب و نگهداری سخت

روز

ساعت شروع کلاس

پایه دوازدهم

ریاضی

تجربی

انسانی

کامپیوتر

پنجشنبه

08:00

هویت اجتماعی

هویت اجتماعی

 

نصب و نگهداری سخت

09:30

آموزش همکلاسی 

آموزش همکلاسی آموزش همکلاسی

ریاضی

11:00

سلامت و بهداشت

فارسی

آموزش همکلاسی

12:30